Вимоги до публікації

до уваги авторів

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


1. Статті, що пропонуються до друку, мають бути написані спеціально для часопису
«Вища освіта України», відповідати вимогам департаменту атестації кадрів МОН України до наукових праць і скеровуватися на потреби керівників і колективів ВНЗ, освітніх по- літиків, науковців й аналітиків. Не рекомендовано надсилати статті хрестоматійного чи примітивно-перелічувального характеру. Стаття обов’язково має містити авторську по- зицію з обраного питання чи теми. Новий авторський матеріал і незалежні висновки ма- ють складати не менше третини статті. Оформлення статті має свідомо скеровуватися на ефективність сприйняття та економію часу в осіб, які будуть знайомитися з нею.
2. Редакція залишає за собою право доцільно скорочувати і виправляти текст статті, а також вносити уточнювальні зміни в назву.
3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування повністю відповідальні автори.
4. Редакція не листується з авторами.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


Стаття не приймається до розгляду і повертається автору на відповідне доопрацюван- ня у разі порушення хоча б одного пункту оформлення, відсутності фото та ін.
1. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows (версій 6, 7 чи 98) електронною поштою. Електронна адреса редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графіки і малюнки (jpg або подібні варіанти) мають бути виконані чітко, займати окре- ме місце і не оточуватися текстом, формули – написані в узвичаєній математичній сим- воліці, мати розмітку і відповідати формату журналу. Графічний матеріал подати також в окремому файлі. Автори мають піклуватися про легкість сприйняття матеріалу у чорно- білому варіанті.
2. Обсяг матеріалів (тексту, анотацій, літератури на усіх мовах та ін.) рекомендований у межах 20–22 000 знаків (включаючи пропуски) і не повинен перевищувати 24 000 зна- ків, чи 0,6 друк. арк. (близько 13–14 машинописних сторінок через два інтервали включ- но з таблицями, графіками і малюнками).
3. Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:
а) авторською довідкою за наведеною нижче формою. (З метою забезпечення об’єктивності зовнішнього рецензування в самій статті вказуються лише прізвища та іні- ціали авторів);
б) прізвищем та ім’ям, назвою статті, ключовими словами та стислою анотацією (300– 400 знаків) українською та англійською мовами;
в) УДК.
4. Джерела (до 12–15) у списку літератури слід подавати за алфавітом у такому поряд- ку: українською, російською, латиною. У посиланні на використане джерело зазначати порядковий номер джерела у списку та сторінку. Забороняється винесення посилань уни- зу кожної сторінки. Список має бути загальним і наводитися наприкінці статті. Рекомен- довано спиратися на найновіші і найважливіші національні і зарубіжні джерела.
Увага! У зв’язку з вимогами реферативної бази даних наукової періодики «Scopus» необхідно додати переклад списку літератури англійською мовою з максимальною аку- ратністю.

Форма авторської довідки

1. Назва статті.
2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.
3. Прізвище, ім’я, по батькові.
4. Науковий ступінь, вчене звання.
5. Місце роботи.
6. Посада.

Окрім того, додається електронне фото у двох-трьох версіях (jpg, tiff (300 pixel/inch) та ін.). Для сканування не приймаються неякісні фото, фото на рельєфному папері, вирізки з газет і журналів, принтерні роздруківки тощо.

   
© ALLROUNDER