Номер 3 2021

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис

3 (82)’ 2021

DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82)

ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Віктор АНДРУЩЕНКО
УДК 37”19/20”
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).01
Освіта в міжчассі століть                                                                                                    5

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Сергій КУРБАТОВ
УДК 378.4
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).02
Галузеві міжнародні університетські рейтинги: у пошуках механізму
оцінки якості наук про освіту                                                                                            15

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ

Олена ЯЦЕНКО
УДК 37.017.4:141.7
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).03
Ціннісно-орієнтована освіта: філософський вимір та актуальний
суспільний запит                                                                                                                 20

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА

Василь КРУТОВ
УДК 165:113/119:37
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).04
Побудова нової системи знань про людину як складову природи,
соціуму та космосу                                                                                                         26

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОєКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Мар’я НЕСТЕРОВА, Андрій ЗАМОЖСЬКИЙ
УДК 316.752:37.014.25:378.4
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).05
Практики соціальної згуртованості у вищій освіті для сталого розвитку              39

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ
ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Марія ШЕРЕМЕТ, Дар’я СУПРУН
УДК 378:37.014.25-044.247(477:4)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).06
Вища школа України в ракурсі інтеграції до європейського
науково-освітнього простору                                                                                        46

Вікторія ЧОРНА
УДК [378.091.212:373.3]:37.064.3
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).07
Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування
діалогічної культури учнів                                                                                            53

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Наталія ДЕМ’ЯНЕНКО
УДК 37.026:374.7:378-053.88(477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).08
Герогогіка: предметно-наукове поле та напрями інституціалізації                        59

Ганна АФУЗОВА
УДК 37.06:37.011:364.62
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).09
Вища освіта в контексті європейських цінностей різноманітності та інклюзії            67

Мар’я НЕСТЕРОВА, Вікторія КРЮЧКО
УДК 316.72:378(4)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82).10
Європейські освітні стратегії культурного різноманіття                                   75

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ

Інна ДОРОШЕНКО
УДК 37.014.542:81’1
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.3(82)11
Особливості реалізації мовних стратегій у вітчизняному просторі
педагогічної освіти в контексті історичного розвитку                                         82

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Наталія РІДЕЙ
Рецензія на монографію В. П. Андрущенка «Феномен освіти» (у 5 книгах)     89
Abstracting Review of Journal Articles                                                                            90
Contents                                                                                                                          94
До уваги авторів                                                                                                             95

   
© ALLROUNDER