Номер 1 2021

Вища Освіта України

Теоретичний та науково-методичний часопис

1 (80)’ 2021

DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80)

 ЗМІСТ

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Віктор АНДРУЩЕНКО
УДК 37.013.3:378:005.6(100+477)
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).01
Cистемна діагностика освіти                                                                                         5

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА

Петро САУХ
УДК 378(477)”20”
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).02
Вища освіта: портрет без фантазій і прикрас                                                                 13

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

Геннадій ПІВНЯК, Геннадій ПЕРВИЙ, Світлана ІГНАТЬЄВА
УДК 378.016:378.4(477.63)НТУ
Дніпровська політехніка
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).03
Гуманітарний дискурс Дніпровської політехніки                                                    20

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ

Сергій КЛЕПКО
УДК 37.04:376:316.454.4
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).04
Практична філософія компетентнісного підходу в освіті                                      26

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА

Володимир ЄВТУХ
УДК 378.093.5:001.89
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).05
Наукові школи у контексті інтелектуальної інфраструктури університету          39

ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЄКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Мар’я НЕСТЕРОВА
УДК 316.752:37.014.25:378.4
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).06
Практики впровадження європейських цінностей для сталого розвитку
вищої освіти України                                                                                                     49

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Володимир БОНДАР
УДК 37.014.6:37-051
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).07
Концепція процесуально-методологічної взаємодії аналогії та моделювання
в системі науково-професійної підготовки сучасного освітянина                            55

Віктор СИНЬОВ, Андрій ШЕВЦОВ
УДК 376-056.264
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).08
Сучасні питання методології системи наук про спеціальну освіту                         63

ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

Марія ШЕРЕМЕТ, Дар’я СУПРУН
УДК 378.091.3:159.9-051
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).09
Когнітивна складова становлення особистості спеціального психолога                   72

Петро СІКОРСЬКИЙ
УДК 37.013:378.016
DOI 10.31392/NPU-VOU.2021.1(80).10
Підготовка педагогічних працівників у контексті концепції
«Нова українська школа»                                                                                                 80

ІНФОРМАЦІЯ. РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ
Міжнародна науково-практична конференція
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ
В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ» та міжнародний Workshop "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ
ДЛЯ УКРАЇНИ"                                                                                                                           87

Abstracting Review of Journal Articles                                                                                 90
Contents                                                                                                                               94
До уваги авторів                                                                                                                  95

   
© ALLROUNDER