№2 2019

2019 ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ, № 2

Зміст

СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Віктор АНДРУЩЕНКО
Цивілізаційна вартість освіти...................................................................................................................5
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
Юрій БОБАЛО
Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах
вищої освіти................................................................................................................................. 10

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ:
ПОШУК ПРІОРИТЕТІВ
Людмила СТОРІЖКО
Проблема людської природи як концепту ідентичності в психоаналітичній
філософії ................................................................................................................................ 30

НОВІТНЯ НАУКА ТА СУЧАСНА ОСВІТА
Юрій КОРСАК
Минуле, сьогодення і майбутнє в уявленнях про прийняття рішень людиною.................. 36
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРОЕКТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Мар’я НЕСТЕРОВА
Соціальна згуртованість та інклюзія в освіті: європейські практики
молодіжної роботи .................................................................................................................................... 45
Сергій ТЕРЕПИЩИЙ, Дмитро МАЛЕЖИК
Діяльність українських вищих навчальних закладів в евакуації
в роки німецько-радянської (Великої Вітчизняної) війни ........................................................ 50

ЧАС РЕФОРМ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Любов КАРТАШОВА, Владислава ЛЮБАРЕЦЬ
підготовки менеджерів соціокультурної діяльності до соціалізації
осіб з особливими потребами в індустрії дозвілля......................................................................... 57
Мирослав КРИШТАНОВИЧ
Шляхи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних
методик викладання правознавства в закладах загальної середньої освіти.......................... 63
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ
Петро СІКОРСЬКИЙ, Ігор Колодій
Формування нових технологій навчання у закладах вищої освіти.......................................... 68

СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ
Лідія КУЗЬОМЕНСЬКА
Мовна дійсність епохи масової культури ......................................................................................... 77

ІНФОРМАЦІЯ.РЕЦЕНЗІЇ ПОВІДОМЛЕННЯ
Андрій Заможський
Круглий стіл в НПУ ім. М. П. Драгоманова «Соціальна згуртованість
та інклюзія в освіті: європейські студії для молоді»...................................................................... 83
Реферативний обзор статей номера.................................................................................................... 86
Abstracting Review of Journal Articles.................................................................................................. 90
Contents......................................................................................................................................................... 94
До уваги авторів......................................................................................................................................... 95

 

   
© ALLROUNDER